Uchwała Nr 1003/2017

Uchwała Nr 1003/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F, G i H
spółki ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1. określić dzień 7 września 2017 r. jako dzień pierwszego notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLSLKAM00019”:
a. 4.000.000 (czterech milionów) akcji serii B,
b. 1.200.000 (jednego miliona dwustu tysięcy) akcji serii C,
c. 204.000 (dwustu czterech tysięcy) akcji serii D,
d. 1.000.000 (jednego miliona) akcji serii E,
e. 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji serii F,
f. 1.000.000 (jednego miliona) akcji serii G,
g. 515.464 (pięciuset piętnastu tysięcy czterystu sześćdziesięciu czterech) akcji serii H;
2. notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SLASKIEKA” i oznaczeniem „SLK”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.