Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 14 lutego 2020 roku

Zarząd Emitenta Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) ni-niejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 14 lutego 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu spółki zależnej Emitenta przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Ofka Piechniczek – Prezes Zarządu
Kamil Kita – Członek Zarządu

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Śląskie Kamienice S.A..pdf
 2. Projekty uchwał_NWZ Śląskie Kamienice S.A..pdf
 3. Fomularz pełnomocnictwa_NWZA Śląskie Kamienice S.A..pdf
 4. Śląskie Kamienice S.A. – NWZ 14.02.2020 – uchwały.pdf

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii L1

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku _dot. zmiany zabezpieczenia – zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii L1_ informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2019 roku odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii L1 _dalej: „Zgromadzenie Obligatariuszy”_.

Na Zgromadzeniu Obligatariuszy stawili się Obligatariusze reprezentujący 192 głosy, stanowiące 64 proc. ogólnej liczby Obligacji, którzy jednomyślnie oddali głosy „za” propozycją zmiany Warunków Emisji Obligacji przedłożoną przez Emitenta. Zmiana Warunków Emisji Obligacji została podjęta uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy.

Emitent wyraził zgodę na zmianę Warunków Emisji Obligacji.

Warunki Emisji Obligacji serii L1 zostały zmienione poprzez zmianę przedmiotu zabezpieczenia, tj. nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia oraz wprowadzeniu stosownych zmian w ramach Warunków emisji obligacji oraz załącznika do Warunków Emisji Obligacji, wynikających z wprowadzenia ww. zmiany sposobu zabezpieczenia.

W załączeniu przekazujemy protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy oraz oświadczenie Zarządu Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji.

 1. Oświadczenie Zarządu o zgodzie na zmianę Warunków Emisji
 2. Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Śląskie Kamienice S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku

Zarząd Emitenta Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00 w lokalu spółki zależnej Emitenta, tj. Śląska Prohibicja sp. z o.o. przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał na ZWZ
 3. Wzór formularza pełnomocnictwa
 4. Informacja nt. liczby akcji i głosów na ZWZ

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00, w lokalu spółki zależnej Emitenta, tj, Śląska Prohibicja sp.z o.o., przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h

W dniu 1 czerwca 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A.:

 1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 10.419.464 akcji;
 2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 10.419.464 głosów.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 3. Wzór formularza pełnomocnictwa
 4. Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 26 marca 2018 roku

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 marca 2018 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie spółki zależnej Emitenta, tj. Śląska Prohibicja sp. z o.o., przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Informacja

o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 23 lutego 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A.:

ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 10.419.464 akcji;
ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 10.419.464 głosów.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu_Śląskie Kamienice S.A.Informacja o ogólnej liczbie akcji_Śląskie Kamienice S.A.
 2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 3. Pełnomocnictwo_WZ_Śląskie Kamienice S.A.
 4. Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki