Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 23 czerwca 2020 roku

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariuszy – Januarego Ciszewskiego oraz spółki Kuźnica Centrum sp. z o.o., działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu spółki zależnej przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach następujących punktów obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, w zakresie min. zmiany nazwy Spółki na Berg Holding Spółka Akcyjna.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 11-12 (dotychczasowy pkt. 11 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt. 13).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019,
5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019,
8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,
9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
11/ podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki,
12/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
13/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Ofka Piechniczek – Prezes Zarządu
Kamil Kita – Członek Zarządu

 

Załączniki:

 1. SLK – ZWZ – ogłoszenie_03062020.pdf
 2. SLK S.A. ZWZ – formularz pełnomocnictwa_0306020.pdf
 3. Projekty Uchwał_ZWZ_Śląskie Kamienice.pdf

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 14 lutego 2020 roku

Zarząd Emitenta Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) ni-niejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 14 lutego 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu spółki zależnej Emitenta przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Ofka Piechniczek – Prezes Zarządu
Kamil Kita – Członek Zarządu

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Śląskie Kamienice S.A..pdf
 2. Projekty uchwał_NWZ Śląskie Kamienice S.A..pdf
 3. Fomularz pełnomocnictwa_NWZA Śląskie Kamienice S.A..pdf
 4. Śląskie Kamienice S.A. – NWZ 14.02.2020 – uchwały.pdf

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii L1

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku _dot. zmiany zabezpieczenia – zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii L1_ informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2019 roku odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii L1 _dalej: „Zgromadzenie Obligatariuszy”_.

Na Zgromadzeniu Obligatariuszy stawili się Obligatariusze reprezentujący 192 głosy, stanowiące 64 proc. ogólnej liczby Obligacji, którzy jednomyślnie oddali głosy „za” propozycją zmiany Warunków Emisji Obligacji przedłożoną przez Emitenta. Zmiana Warunków Emisji Obligacji została podjęta uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy.

Emitent wyraził zgodę na zmianę Warunków Emisji Obligacji.

Warunki Emisji Obligacji serii L1 zostały zmienione poprzez zmianę przedmiotu zabezpieczenia, tj. nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia oraz wprowadzeniu stosownych zmian w ramach Warunków emisji obligacji oraz załącznika do Warunków Emisji Obligacji, wynikających z wprowadzenia ww. zmiany sposobu zabezpieczenia.

W załączeniu przekazujemy protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy oraz oświadczenie Zarządu Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji.

 1. Oświadczenie Zarządu o zgodzie na zmianę Warunków Emisji
 2. Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Śląskie Kamienice S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku

Zarząd Emitenta Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00 w lokalu spółki zależnej Emitenta, tj. Śląska Prohibicja sp. z o.o. przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał na ZWZ
 3. Wzór formularza pełnomocnictwa
 4. Informacja nt. liczby akcji i głosów na ZWZ

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00, w lokalu spółki zależnej Emitenta, tj, Śląska Prohibicja sp.z o.o., przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h

W dniu 1 czerwca 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A.:

 1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 10.419.464 akcji;
 2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 10.419.464 głosów.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 3. Wzór formularza pełnomocnictwa
 4. Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 26 marca 2018 roku

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 marca 2018 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie spółki zależnej Emitenta, tj. Śląska Prohibicja sp. z o.o., przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Informacja

o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 23 lutego 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A.:

ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 10.419.464 akcji;
ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 10.419.464 głosów.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu_Śląskie Kamienice S.A.Informacja o ogólnej liczbie akcji_Śląskie Kamienice S.A.
 2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 3. Pełnomocnictwo_WZ_Śląskie Kamienice S.A.
 4. Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki