Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZNIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII L1 WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZNIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII L1 WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (dalej: „Obligacje”)

[Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy]

 

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Moniuszki 10 lok. 1, 40-005 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000420985 (zwana dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 50 § 1 ust. 3 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, tj. ze zm., zwana dalej: „Ustawą o obligacjach”) oraz na podstawie pkt. 19.1 Warunków emisji obligacji serii L1 (zwane dalej: „Warunki emisji obligacji”) w związku z art. 51 Ustawy o obligacjach zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii L1 (zwane dalej: „Zgromadzeniem Obligatariuszy”) na dzień 14 sierpnia 2019 roku, na godzinę: 9: 00 w lokalu spółki zależnej Emitenta , tj. Śląska Prohibicja sp. z o.o. przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach, 40-023 Katowice.

 

[Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy]

 

 1. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana Warunków emisji obligacji polegająca na zmianie przedmiotu zabezpieczenia, tj. nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia oraz wprowadzeniu stosownych zmian w ramach Warunków emisji obligacji oraz załącznika do Warunków Emisji Obligacji, wynikających z wprowadzenia ww. zmiany sposobu zabezpieczenia.
 2. Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:
 • otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
 • wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 • sporządzenie listy obecności;
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
 • zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy,
 • podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii L1 w zakresie zmiany nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia oraz wprowadzenie stosownych zmian w ramach Warunków emisji obligacji oraz załącznika do Warunków Emisji Obligacji, tj. operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, wynikających z ww. zmiany,
 • zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

 

[Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy]

 

 1. W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział obligatariusze obligacji serii L1, jeżeli zgodnie z pkt. 19.1 Warunków emisji obligacji zostanie złożone u Emitenta zaświadczenie potwierdzające, że Obligacje nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez to zaświadczenie albo jego zwrotu przed upływem terminu ważności, wystawione przez podmiot prowadzący Ewidencję, tj. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. Do zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 9, art. 10 art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 ze zm.).
 2. Zaświadczenia powinny zostać złożone przez Obligatariuszy co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy i nie mogą zostać odebrane przed jego zakończeniem.
 3. Listę obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem tego Zgromadzenia. Lista zawiera:
 4. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) praz siedzibę Obligatariusza,
 5. liczbę Obligacji posiadanych przez Obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów.
 6. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę, o której mowa w ust. 3 oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
 7. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.
 8. Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Spółki, pracownik Spółki, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
 10. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji oraz Ustawie o obligacjach.

 

[RODO]

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1): RODO – Zarząd Emitenta informuje:

 

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach będzie Administratorem danych osobowych obligatariuszy lub ich pełnomocników, którzy zgłosili swój udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy Spółki.

 

Jako Administrator Śląskie Kamienice S.A. będzie przetwarzać dane osobowe obligatariuszy lub ich pełnomocników, którzy zgłosili swój udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z posiadanym przez Administratora danych statusem spółki publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ww. osobom przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo do przenoszenia danych;

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Dane osobowe ww. osób będą przechowywane przez okres istnienia Śląskie Kamienice S.A.

 

Dane osobowe ww. osób mogą zostać ujawnione:

podmiotom świadczącym usługi doradcze, (b) firmom inwestycyjnym, (c) Komisji Nadzoru Finansowego, (d) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, (f) sądom, (g) innym obligatariuszom, (h) Kancelariom Notarialnym,

 

a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest

zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych ww. osób do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Do danych osobowych ww. osób dostęp mają następujące podmioty przetwarzające: a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy (g) inny obligatariusz, (h) Kancelarie Notarialne.

Administrator danych nie planuje wykorzystywać danych osobowych ww. osób do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.