Akcjonariat

Akcjonariat

  • Ofka Piechniczek - 10,61%

  • Kamil Kita - 22,44%

  • Kornelia Kita - 10,62%**

  • January Ciszewski - 3,23%*

  • Michał Przyłęcki - 6,74%

  • Sirra Inwestycje - 3,66%**

  • Kuźnica Centrum sp. z o.o. - 2,89%*

  • JR HOLDING ASI S.A. - 3,10%*

  • Pozostali - 24,57%

Udział procentowy w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta został przeliczony z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji akcji serii L

Stan na dzień 25.06.2020 r.

* Pan January Ciszewski posiadający bezpośrednio 612 000 akcji Emitenta stanowiących 3,23% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 3,23% w głosach na Walnym Zgromadzeniu jest jednocześnie prezesem Kuźnica Centrum Sp. z o.o., która posiada 546 672 akcji Emitenta stanowiących 2,89% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 2,89% w głosach na Walnym Zgromadzeniu, oraz prezesem spółki JR HOLDING ASI S.A. która posiada 587 000 akcji Emitenta stanowiących 3,10% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 3,10% w głosach na Walnym Zgromadzeniu,

** Pani Kornelia Kita posiadająca bezpośrednio 2 010 573 akcji Emitenta stanowiących 10,62% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 10,62% w głosach na Walnym Zgromadzeniu jest jednocześnie prezesem Sirra Inwestycje Sp. z o.o., która posiada łącznie 693 792 akcji Emitenta stanowiących 3,66% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 3,66% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.