Akcjonariat

Akcjonariat

  • Ofka Piechniczek - 18,88%

  • Michał Przyłęcki - 25,12%

  • Kornelia Kita - 18,90% *

  • Mezzo Capital Sp. z o.o. - 9,4%

  • Pozostali - 27,70%

* Pani Kornelia Kita posiadająca bezpośrednio 2.411.101 akcji Emitenta stanowiących 23,14 proc. w kapitale zakładowym Emitenta oraz 23,14 proc. w głosach na Walnym Zgromadzeniu jest jednocześnie prezesem Sirra Inwestycje Sp. z o.o. która posiada łącznie 722.102 akcji Emitenta stanowiących 6,93 proc. w kapitale zakładowym Emitenta oraz 6,93 proc. w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Stan na dzień 30.09.2018 r.